සෙවීම
0
සාප්පු ට්රොලිය

Flavor Slice

  • විකිණීම Flavor Slice

  • විශේෂ මිල:

    Rs.3,499

    පැරණි මිල:

    Rs.6,999
මුළුතැන්ගේ කතුර 

මෙහි ඇති විශේෂ ගුණත්වය හේතුවෙන් පිඟන් සෝදන යන්ත්රයට දැමීම සුදුසු නොවේ. විශිෂ්ට ප්රතිපල සඳහා සෑමවිටම අතින් සෝදන්න. 

සෑම කතුරක්ම පාවිච්චියෙන් අනතුරුව හොදින් සෝදන්න. 

මෙමගින් කතුරේ ඇති ඉතුරු වූ කෑම තලයට ඇලීමෙන් ඇතිවන පැල්ලම් සහ මළ බැඳීම් වලක්වා ගත හැක. 

පල්ලම් නැති කරගැනීමට සේදීමෙන් අනතුරුව සෑම කතුරක්ම හොදින් වේලීමට සලස්වන්න, හැකිනම් වේලීමට එල්ලා තබන්න. 


තීරු කපන කතුර 

සැමවිටම තීරු කපන කතුර (Slicing Shears) ඔබගේ දකුණු අතේ සහ කැපීමට ඇති කෑම වර්ගය ඔබගේ වම් අතේ රඳවාගන්න.

කැපීමට ඇති කෑම වර්ගය නොසෙල්වෙන ලෙස ලෑල්ලක් උඩ තබා, කැපුම් තලය දෙසට සෙමෙන් තල්ලු කරමින් පෙති කපාගන්න. 

උපරිම ස්ථාවරත්වයක් සඳහා රතු පැහැති තීරු කපන කතුර(Red Slicing Shears) භාවිතා කරන විට කැපීමට අවශ්ය කෑම වර්ගය ලෑල්ලේ කොනට නොවී මැදට වන්න තබන්න.

කැපීමට අවශ්ය කෑම වර්ගය ඉතාමත් පළල් නම් කැපුම් ලෑල්ලේ ඉදිරියට වන්න තබා දෙකට කපාගන්න, ඉන් පසු සෙමෙන් ඇතුලට තල්ලු කරමින් කපාගන්න.

කැට කපන කතුර

උපරිම ප්රතිපල සඳහා කැපීමට අවශ්ය කෑම වර්ගය 5mm(⅕ inch) නොඅඩු ගණකමට සකස් කරගන්න. 

කැට කපන කතුර (Dicing Shears) දකුණු අතිනුත්, කැපීමට අවශ්ය කෑම වර්ගය වම් අතිනුත් රඳවාගන්න. 

කෑම කැබැල්ල ලෑල්ලේ නොසෙල්වෙන සේ තබා කැට කපන ලෑල්ලේ පෙන්වා ඇති කැපුම් ඉරි කෙලින් තබාගන්න. 

කොළ පැහැති කැට කපන කතුර (Green Dicing Shears) සමග විශේෂ පිරිසිදු කරන බුරුසුවක් පැමිණේ. කතුරේ ඇති කැපුම් සහ කැට කැපුම් තල අතර රැඳී ඇති ඉතුරු කෑම ඉවත් කරගැනීමට එය භාවිත කරන්න.

දැති සහිත කතුර


සැමවිටම දැති සහිත කතුර (Power Shears) ඔබගේ දකුණු අතේ සහ කැපීමට අවශ්ය කෑම වර්ගය ඔබගේ වම අතේ රඳවාගන්න. සමහර කෑම කපන විට (මැරිනෙට් කරන ලද මස් වර්ග) පහසු හැසිරවීම සඳහා කෑම අල්ලන අඩුවක් හෝ එවැනි සමාන උපකරණයක් භාවිත කරමින් කෑම වර්ගය නොසෙල්වෙන සේ රඳවාගන්න