සෙවීම
0
සාප්පු ට්රොලිය

Treadmill EC2000

  • විකිණීම Treadmill EC2000

  • විශේෂ මිල:

    Rs.119,999

    පැරණි මිල:

    Rs.149,999


තාක්ෂණික විස්තර 

1. යෙදිය යුතු වෝල්ටීයතාවය - AC220-240V (50/60Hz)

2. මෝටරයේ බලය - 1.5 HP

3. දැරිය හැකි උපරිම බර - 120 KG

4. වේගය - 0.8-14.8 Km/h

5. දිවීමට ඇති ප්‍රදේශයේ ප්‍රමාණය - 420*1150 mm

6. ක්‍රියාකාරිත්වය - දිවීම (මසාජ් කරන උපකරණයක් ලෙසින්)

7. භාවිත කරන ඉඩ - 1530*684*1160 mm

ඇසුරුමේ අඩංගු දෑ 

1. සම්පුර්ණ උපකරණය

2. සිට් අප් ඩම්බෙල්ස්

3. මසාජරය

4. මෙවලම් දැමිය හැකි බෑගය

මෙවලම් ලැයිස්තුව 

1. Safety Key

2. Silicone oil 

3. Manual 

4. Mp3 cable 

5. 2*Dumbbells – 4LB Each (1.8 KG Each)

භාවිතයට උපදෙස් 

තත්පර පහක ගණන් කිරීමෙන් පසුව සාමාන්‍ය ලෙස ආරම්භ කරන්න

මෙහි ක්‍රම 3ක් සහ වැඩසටහන් 12ක් ඇත.

එම වැඩසටහන් අතර ඔබට සකසා ගත හැකි වැඩසටහන් 3ක් ද, ස්ව යංක්‍රියව වැඩ කරන වැඩසටහන් 12ක් ද, එක් FAT වැඩසටහනක්ද ඇත.

මෙහි ආරක්ෂිත ලොක් පද්ධතියක්ද ඇත.

විශේෂ උපදෙස් 

1. ආරම්භ කිරීමේ සහ නැවැත්වීමේ බොත්තම 

ආරම්භ කිරීමේ(Start) බොත්තම එබීම මගින් 0.8ක වේගයකින් ට්රේඩ්මිල් EC2000(Treadmill EC2000) එක ආරම්භ වේ. එය ක්‍රියා කරමින් පවතින විට නැවැත්වීමේ බොත්තම (Stop)එබීම මගින් දත්ත සියල්ල මැකී ට්රේඩ්මිල් එකේ වේගය සෙමෙන් අඩු කරමින්, සම්පුර්ණයෙන් නවත්වයි.

2. සැකසුම් වෙනස් කරන බොත්තම 

ස්ටෑන්ඩ්බයි ක්‍රමයේ තිබියදී මෙම බොත්තම එබීම මගින් P1 සිට P12 දක්වා ක්‍රම වෙනස් කල හැක. මැනුවල් ක්‍රමය යනු මෙහි ප්‍රධාන ක්‍රමයයි. එහි සාමාන්‍ය වේගය 0.8 Km/h, සහ උපරිම වේගය 14.8 Km/hකි.

3. ක්‍රම වෙනස් කරන බොත්තම

ස්ටෑන්ඩ්බයි ක්‍රමයේ තිබියදී මෙම බොත්තම එබීම මගින් කාලය, දුර සහ දහනය වන කැලරි ප්‍රමාණය ඉලක්ක කරන කවුන්ට්ඩවුන් ක්‍රම 3ක් දක්වා වෙනස් කල හැක.  

4. අඩු වැඩි කරන බොත්තම

මෙම බොත්තම භාවිත කරන්නේ ඉන්ක්ලයින් ක්‍රමය සඳහා පමණයි. අල්ලන කොටසේ මෙම බොත්තම් දෙකක් ඇත.

5. වේගය වෙනස් බොත්තම

මෙමගින් දිවීමේ වේගය වෙනස් කර ගත හැක.

6. ඉන්ක්ලයින් ක්වික් බොත්තම

මෙම බොත්තම භාවිත කරන්නේ ඉන්ක්ලයින් ක්‍රමය සඳහා පමණයි. එමගින් දිවීමේ වේගය වෙනස් කරයි.

7. එබිය හැකි නොබ්(Knob)බොත්තම

මෙය එබීම මගින් ට්රේඩ්මිල් එක ක්‍රියාත්මක වේ. නැවත එබීම මගින් එය නවතියි. මෙම බොත්තම දකුණු පසට කැරකැවීම මගින් දිවීමේ වේගය වැඩි කර ගත හැකි අතර, වම් පසට කැරකැවීම මගින් වේගය අඩු කර ගත හැක.

LCD තිරය 

වේගය පෙන්වයි

කාලය පෙන්වයි

දුර පෙන්වයි

දහනය වන කැලරි පෙන්වයි

හෘදස්පන්ධන වේගය පෙන්වයි


දත්ත පරාස

කාලය : 5:00 - 99.59 (මිනිත්තු)

දුර : 1.00 - 99.00(KM)

කැලරි : 20.00 - 999 (C)

වේගය : 0.8 - 14.8 (KM/H)

ස්පන්ධන වේගය : 50 – 200 (BPM)


ශාරීරික යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය


ස්ටෑන්ඩ්බයි ක්‍රමයේ තිබියදී, ප්රෝග්රෑම් (Program) බොත්තම එබීම මගින් BMI එක ඇතුලත් කර ගත හැකියි. සෙටින්ග්ස්(Setting) බොත්තම එබීම මගින් ඔබගේ දත්ත(F1 - ස්ත්රී/ පුර්ෂ භාවය, F2 - වයස, F3 - උස සහ F4 - බර ඇතුලත් කල හැකියි. ස්පීඩ් (Speed) මගින් තොරතුරු අඩු වැඩි කල ගත හැක. F5 මගින් ස්පන්ධන වේගය මැන ගත හැක. ඔබගේ උස සහ බර අනුව ඔබගේ FAT එක තෝරාගන්න.

1. ස්ත්‍රි / පුර්ෂ භාවය - ස්ත්‍රි\ පුර්ෂ

2. වයස : 10 - 99

3. උස : 100 - 200

4. බර : 20 - 150

5. FAT 19 හෝ අඩු නම් - අඩු බර

       FAT 20 - 25 නම් - සාමාන්‍ය බර

       FAT 25 - 29 නම් - අධි බර

       FAT 30 හෝ වැඩි - ස්ථුලතාවය