සෙවීම
0
සාප්පු ට්රොලිය

Engraveit Pro


  • Rs.1,999

විස්තරයඔබගේ රටා මුද්රණය කරගන්න 


එන්ග්රේව්ඉට් ප්රෝ (Engraveit Pro) යනු දියමන්ති ආලේපනය කරන ලද තුඩක් ඇති, පෑනක් මෙන් ක්රියා කරන උපකරණයක්. එමගින් සැරසීම් සඳහා කල් පවතින කැටයම් කපා ගැනීමට පුළුවන්.වයර් නැති කැටයම් කපන උපකරණය 

එන්ග්රේව්ඉට් ප්රෝ (Engraveit Pro) වයර් වලින් තොර වේ. මෙය විශේෂයෙන්ම නිමවා ඇත්තේ ලෝහ මතුපිටක, ලී මතු පිටක, විදුරු මතුපිටක වැනි ඕනෑම මතුපිටක ඔබගේ කැටයම් මුද්රණය කල හැකි ආකාරයටයි.

විශේෂිත වූ නිමාව

එන්ග්රේව්ඉට් ප්රෝ (Engraveit Pro) යනු දියමන්ති ආලේපනය කරන ලද තුඩක් ඇති, පෑනක් මෙන් ක්රියා කරන උපකරණයක්. එමගින් සැරසීම් සඳහා කල් පවතින කැටයම් කපා ගැනීමට උනත් පුළුවන්.
නිර්මාණශීලි රටා මවන්න 


මෙය පෑනක් මෙන් ක්රියා කරයි. එන්ග්රේව්ඉට් ප්රෝහි (Engraveit Pro) තුඩෙහි දියමන්ති ආලේපනය කර ඇත. එන්ග්රේව්ඉට් ප්රෝ (Engraveit Pro) වයර් වලින් තොර වේ. මෙය විශේෂයෙන්ම නිමවා ඇත්තේ ලෝහ මතුපිටක, ලී මතු පිටක, විදුරු මතුපිටක වැනි ඕනෑම මතුපිටක ඔබගේ කැටයම් මුද්රණය කල හැකි ආකාරයටයි.එන්ග්රේව්ඉට් ප්රෝ (Engraveit Pro) යනු දියමන්ති ආලේපනය කරන ලද තුඩක් ඇති, පෑනක් මෙන් ක්රියා කරන උපකරණයක්. එමගින් සැරසීම් සඳහා කල් පවතින කැටයම් කපා ගැනීමට උනත් පුළුවන්.