සෙවීම
0
සාප්පු ට්රොලිය

Treadmill EC1000

  • විකිණීම Treadmill EC1000

  • විශේෂ මිල:

    Rs.79,999

    පැරණි මිල:

    Rs.89,999

තාක්ෂණික විස්තර

1. යෙදිය යුතු වෝල්ටීයතාවය - DC220-240V (50/60Hz)

2. මොටරයේ බලය - 1.0 HP

3. දැරිය හැකි උපරිම බර - 100KG

4. වේගය - 0.8-10 Km/h

5. දිවීමට ඇති ප්‍රදේශයේ ප්‍රමාණය - 395*1100 mm

6. ක්‍රියාකාරිත්වය - දිවීම (මසාජ් කරන උපකරණයක් ලෙසින්)

ඇසුරුමේ අඩංගු දෑ 

1. ප්‍රධාන රාමුව

2. පහල කොටසේ ඇති රාමුව

3. මසාජරය

4. මෙවලම් දැමිය හැකි බෑගය

මෙවලම් ලැයිස්තුව 

1. හදිසි අවස්ථාවකදී ස්වයංක්‍රියව ක්‍රියාවිරහිත වන යතුර

2. සිලිකන් තෙල්

3. උපදෙස් පොත


                                              


1.  ක්‍රියා ගන්වන සහ ක්‍රියා විරහිත කරන බොත්තම


පණගන්වා තිබියදී, ක්‍රියා ගන්වන බොත්තම එබීමෙන් තිරය මත “1.0 km/h” දිස්වේ, ඉන් පසුව ට්රේඩ්මිල් එක ක්‍රියා ගැන්වේ. ට්රේඩ්මිල් එක ක්‍රියා ගන්වා තිබියදී ක්‍රියා විරහිත කරන බොත්තම එබීමෙන් දත්ත සියල්ල මැකී, ට්රේඩ්මිල් එකේ වේගය සෙමෙන් අඩු කරමින්, සම්පුර්ණයෙන් නවත්වයි.

2. සැකසුම් වෙනස් කරන බොත්තම

ස්ටෑන්ඩ්බයි ක්‍රමයේ තිබියදී මෙම බොත්තම එබීම මගින් P1 සිට P12 දක්වා ක්‍රම වෙනස් කල හැක. මැනුවල් ක්‍රමය යනු මෙහි ප්‍රධාන ක්‍රමයයි. එහි සාමාන්‍ය වේගය 1.0 Km/h, සහ උපරිම වේගය 10 Km/h.

3. ක්‍රමය වෙනස් කරන බොත්තම

ස්ටෑන්ඩ්බයි ක්‍රමයේ තිබියදී මෙම බොත්තම එබීම මගින් කාලය, දුර සහ දහනය වන කැලරි ප්‍රමාණය ඉලක්ක කරන කවුන්ට්ඩවුන් ක්‍රම 3ක් දක්වා වෙනස් කල හැක.  

4. ශබ්දය අඩු වැඩි කරන බොත්තම

ඔබගේ ජංගම දුරකථනය ට්රේඩ්මිල් EC1000 (Treadmill EC1000) එකට සම්බන්ධ කිරීමෙන් පසුව + එබීමෙන් ශබ්දය වැඩි කරගැනීමට සහ - එබීමෙන් ශබ්දය අඩු කරගැනීමට හැකියි.

5. වේගය අඩු වැඩි කරන බොත්තම

මෙමගින් ට්රේඩ්මිල් EC1000(Treadmill EC1000) එකේ වේගය 1.0km බැගින් වෙනස් කර ගත හැක. + එබීමෙන් වේගය වැඩි කර ගත හැකි අතර - එබීමෙන් වේගය අඩු කර ගත හැක. 

LED තිරයේ ක්‍රියාකාරිත්වය 

1. වේගය පෙන්වයි

මෙහි ඔබේ දිවීමේ වේගය පෙන්වයි.

2. කාලය පෙන්වයි .

මෙහි මැනුවල් ක්‍රමයේ කාලය සහ කවුන්ට්ඩවුන් ක්‍රම සහ ස්වයංක්‍රිය වැඩසටහන් වල කාලය පෙන්වයි.

3. දුර පෙන්වයි .

මෙහි ඔබ මැනුවල් ක්‍රමයේ සහ කවුන්ට්ඩවුන් ක්‍රමයේ දිවූ දුර එකතුව පෙන්වයි. ස්වයංක්රිය ක්‍රමයේ දිවූ දුරද මෙහි පෙන්වයි .

4. කැලරි දහනය පෙන්වයි

මෙහි ඔබ මැනුවල් ක්‍රමයේ සහ කවුන්ට්ඩවුන් ක්‍රමයේ දහනය කරන කැලරි එකතුව පෙන්වයි. ස්වයංක්‍රිය ක්‍රමයේ දහනය කල කැලරි ප්‍රමාණයද මෙහි පෙන්වයි .

5.   හෘදස්පන්ධන වේගය පෙන්වයි.

සංවේදන ඇති අල්ලා ගන්න කොටස මත අත තැබීමෙන් ඔබගේ හෘදස්පන්ධන වේගය මැනගත හැකියි. 

    ස්වයංක්‍රිය වැඩසටහන්

සෑම වැඩසටහනක්ම කොටස් 10කට වෙන් කර ඇත. ඒ සෑම කොටසක් සඳහාම දිවීමේ කාලයද සමාන ලෙස බෙදාහැර ඇත.