සෙවීම
0
සාප්පු ට්රොලිය

සෙවීම - Treadmill
සෙවුම් නිර්ණායක සපුරාලන නිෂ්පාදන

විකිණීම
Treadmill EC2000

තාක්ෂණික විස්තර 1. යෙදිය යුතු වෝල්ටීයතාවය - AC220-240V (50/60Hz)2. මෝටරයේ බලය -..

Rs.119,999 Rs.149,999

විකිණීම
Treadmill EC1000

තාක්ෂණික විස්තර 1. යෙදිය යුතු වෝල්ටීයතාවය - DC220-240V (50/60Hz) 2. මොටරයේ බලය - 1.0 ..

Rs.79,999 Rs.89,999

විකිණීම
I Walk Treadmill I Walk Treadmill

I Walk TreadmillLive the experience of different treadmill training with the I walk. I walk can..

Rs.64,999 Rs.79,999

පෙන්වයි 1 to 3 of 3 (1 Pages)