සෙවීම
0
සාප්පු ට්රොලිය

Kleva Sharp

  • විකිණීම Kleva Sharp

  • විශේෂ මිල:

    Rs.1,999

    පැරණි මිල:

    Rs.2,499ආරක්ෂාව තහවුරු කරන නිමාව මෙහි ඇති සක්ෂන් කප් මගින් ඕනෑම සුමුදු මතුපිටක ශක්තිමත් ලෙස සවි කරගත හැකියි. එය එහා මෙහා යන්නේ නැහැ වගේම මුවහත් කිරීමේදී ඔබගේ දෑතට කිසිඳු අනතුරක් සිදුවන්නේත් නැහැ. එය ටයිල් කල බිත්තියක සිරස් අතට පවා සවි කල හැකියි. එසේ සවි කල පසු ඔබට පහසුවෙන් ඕනෑම පිහියක් මුවහත් කල ගත හැකියි.ක්ලීවා ශාර්ප්හි (Kleva Sharp) ඇති විශේෂත්වය 


මෙහි ඇති සක්ෂන් කප් මගින් මෙය ශක්තිමත්ව සවි කරන බැවින්, භාවිතා කරන විට එහා මෙහා නොයයි. මුවහත් කිරීමේදී ඔබගේ දෑත ළඟ නොතිබෙන නිසා එයට කිසිඳු අනතුරක් සිදුවන්නේත් නැහැ. මෙමගින් ඔබගේ පිහියෙන් මස් කැපීම, එළවලු කැපීම මෙන්ම රොස්ට් කරන ලද මස් පෙති ගැසීමත් පහසු කරනවා


 

පොලිමර් ආරක්ෂණය මගින් ඔබගේ පිහිය ආරක්ෂා කරයි. 


දිගු අතට පිහි මුවහත් වන විට ක්ලීවා ශාර්ප් (Kleva Sharp) කැපුම් අග ප්රවේසම් කරන අතර , එහි ඇති කල් පවතින පොලිමර් ගයිඩින් ටොප් එක මගින් පිහි ආරක්ෂිත කරයි නිතර අසනු ලබන ප්රශ්ණ


Q : ක්ලීවා ශාර්ප් (Kleva Sharp) මගින් මුවහත් කරගත හැක්කේ මොනවාද? 


A : ක්ලීවා ශාර්ප් (Kleva Sharp) මගින් ඕනෑම පිහියක් මුවහත් කරගත හැකි අතර එමගින් වෘත්තියමය පිහි, කඩතොලු ඇති පිහි පවා මුවහත් කර ගත හැකියි. Q :ක්ලීවා ශාර්ප් (Kleva Sharp) මගින් කතුරු මුවහත් කර ගත හැකිද? 

A : කතුරු මුවහත් කිරීම එතරම් සුදුසු නැහැ. Q :ක්ලීවා ශාර්ප් (Kleva Sharp) මගින් දැති සහිත පිහි මුවහත් කරගත හැකිද? 

A : ක්ලීවා ශාර්ප් (Kleva Sharp) මගින් දත් හැඩති තුනී දැති සහිත(fine toothed serrated) පිහි හැර ඕනෑම දැති සහිත පිහියක් මුවහත් කරගත හැකියි. Q : මට මගේ වෘත්තියමය පිහි කට්ටලය සඳහා භාවිතා කල හැකිද? 

A : ඔව්, ක්ලීවා ශාර්ප් (Kleva Sharp) මගින් වෘත්තියමය පිහි ලේසියෙන් මුවහත් කරන්න පුළුවන්. Q : ක්ලීවා ශාර්ප්හි (Kleva Sharp) ඇති සක්ෂන් කප් ඕනෑම මතුපිටකට සවි කල හැකිද? 

A : ක්ලීවා ශාර්ප්හි (Kleva Sharp) ඇති සක්ෂන් කප් ඕනෑම සුමුදු මතුපිටකට සවි කල හැකියි. එය කුස්සියේ ඇති බංකු වල, රාක්ක වල, ශීතකරණයේ පමණක් නොවේ මයික්රෝවෙව් එකේ පවා සවි කල හැකියි.