සෙවීම
0
සාප්පු ට්රොලිය

Mini Max Charger


  • Rs.14,999

මිනි මැක්ස් චාර්ජර්


මෙම කුඩා උපකරණයේ ඔබගේ කාර් එකේ, බයිසිකලයේ, ට්රක් එකේ මෙන්ම බෝට්ටුවේ උනත් ජම්ප් ස්ටාර්ට් එකක් කරගත හැකි බලයක් තිබෙනවා

 විශේෂාංග

මිනි මැක්ස් චාර්ජර්(Mini Max Charger) එක ජංගම දුරකතනයකටත් වඩා ප්රමාණයෙන් කුඩායි. එය ඔබගේ බෑග් එකේ, පර්ස් එකේ උනත් දමාගෙන යා හැකියි. එහි 8000mAh යුත් බැටරියක් තිබෙනවා. එහි 2amp USB එක මගින් ඔබගේ ජංගම දුරකථන, ටැබ් එක, ඩිජිටල් කැමරාව මෙන්ම ඔබගේ වාහනයේ බැටරිය පවා චාර්ජ් කරගත හැකියි.● ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක
● USB පොර්ට් එක
● AC/ DC පොර්ට් එක
● ජම්ප් ස්ටාර්ට් කරන කේබල් එක සවි කරන පොර්ට් එක
● ක්රියාගන්වන/ ක්රියාවිරහිත කරන බොත්තම
● චාර්ජ් මට්ටම පෙන්වන මීටරය

එමගින් ඔබට ලැබෙන වාසි 


● 8000 mAh ලිතියම් - කොබෝල්ට් බැටරිය● 5V 2A USB පොර්ට් එක මගින් ඔබගේ ජංගම දුරකථන ඉක්මනින් චාර්ජ් කරගත හැකි වීම.● මෙහි වැඩි ඉඩක් නොයන නිමාව නිසා ඔබගේ වාහනයේ ලාච්චුවේ පවා දැමිය හැකි වීම.● චාර්ජ් මට්ටම පෙන්වන මීටරය මගින් නැවත චාර්ජ් කිරීමට අවශ්ය විට පෙන්වීම.● එක් වරක් චාර්ජ් කිරීම මගින් අවුරුද්දක් පමණ භාවිතා කල හැකියි. නිවසේ හෝ වාහන තුලම නැවත චාර්ජ් කල හැකි වීම.


දුවිලි නොයන විවර

පිටුපසට නොඇදෙන ආරක්ෂිත නිමාවමිනි මැක්ස් චාර්ජර්(Mini Max Charger) එක සමග ඔබට පහත සඳහන් දේවල්ද ලැබේ 

ජම්පර් කේබල් 

වෝල් ඇඩප්ටර්ය 

මල්ටි චාජර්ය 

කාර් චාජර්ය

මිනි මැක්ස් චාර්ජර්(Mini Max Charger) එක දැමිය හැකි කවරය