සෙවීම
0
සාප්පු ට්රොලිය

Super Solution Single

  • විකිණීම Super Solution Single

  • විශේෂ මිල:

    Rs.999

    පැරණි මිල:

    Rs.3,499

සුපර් සොලූෂන් (Super Solution) ඕනෑම මතුපිටක් ඉතාමත් හොඳින් පිරිසිදු කරයි. ඉන් පසු නැවතත් කුණු දුවිලි, පැල්ලම් ඇති වීම වලක්වයි.ඔබගේ නාන කාමරයේ ඇති සබන් පැල්ලම් යැවීමට මෙන්ම කණ්නාඩි මත ඇති දුවිලි නැති කිරීමට පවා ඔබට මෙය භාවිතා කල හැකියි. මින් පසු ඔබගේ වාහනය සේදීමට, වැක්ස් කිරීමට අවශ්ය වන්නේ නැහැ. ඒ සියල්ල සුපර් සොලූෂන් (Super Solution) ඔබට කර දෙවි.


භාවිතා කිරීම 


ඔබගේ වාහනය වතුරින් සෝදා මෙය යොදන්න. දීමට පෙර හොඳින් සෝදන්න. ඔබට සුපර් සොලූෂන් (Super Solution) මගින් ඔබගේ කුස්සියේ පඩි, වෙන්ට් හුඩ්ස්, සින්ක්, ශීතකරණ, ස්ටේන්ලස් ස්ටීල්, විදුරු, පිඟන් ගඩොල්, බිත්ති, උඳුන්, අවන්, ග්රැනයිට්, මාබල් වුවද පිරිසිදු කරගත හැකියි. නාන කාමරයේ කණ්නාඩි, පඩි, සින්ක්, ටබ්ස්, නාන කරාම, දොර, මෙන්ම කොමඩ් එක පවා හොඳින් පිරිසිදු කරගත හැකියි.

ඔබ නොදත් කරුණු. මෙය ජර්මනියේ නිෂ්පාදනයක් වන අතර එය නිවාස ඇතුලේ මෙන්ම නිවසෙන් පිටත් භාවිත කල හැකියි. එහි 250ml ඇත. එය වෝටර් බේස්ඩ් මල්ටි පොලිමර් එකක්. එය ගරාජ් එකේ, ඔබගේ කාර් එක මත, උනත් භාවිත කරන්න පුළුවන්. එමගින් අවපැහැගැන්වී ඇති මතුපිටක් උනත් යතා තත්වයට ගෙන එන්න පුළුවන්. මෙමගින් ඔබගේ කුස්සියේ පඩි, වෙන්ට් හුඩ්ස්, සින්ක්, ශීතකරණ, ස්ටේන්ලස් ස්ටීල්, විදුරු, පිඟන් ගඩොල්, බිත්ති, උඳුන්, අවන්, ග්රැනයිට්, මාබල් වුවද පිරිසිදු කරගත හැකියි. කොටින්ම ඔබගේ මුළුතැන්ගෙයම මෙම සුපර් සොලූෂන් (Super Solution) එක මගින් පිරිසිදු කරගත හැකියි.
සුපර් සොලූෂන් (Super Solution) කට්ටලය

1 x සුපර් සොලූෂන් (Super Solution) බෝතලය, 1 x ඇන්ටි ස්ටෑටික් පෑඩ් එකක්, 1 x ඉතාමත් කුඩා හිල් ඇති රෙදිකඩක්. සුපර් සොලූෂන් සිංගල් (Super Solution Single) රු. 3490 1x සුපර් සොලූෂන් (Super Solution) බෝතලයක්. ඔබගේ වාහනයට වතුර අල්ලා, සුපර් සොලූෂන් (Super Solution) යොදන්න. යෙදීමට පෙර බෝතලය හොඳින් සොලවන්න.

සුපිරිසිදු බවක් සුපර් සොලූෂන් (Super Solution) මගින් ඔබගේ කුස්සියේ පඩි, වෙන්ට් හුඩ්ස්, සින්ක්, ශීතකරණ, ස්ටේන්ලස් ස්ටීල්, විදුරු, පිඟන් ගඩොල්, බිත්ති, උඳුන්, අවන්, ග්රැනයිට්, මාබල් වුවද පිරිසිදු කරගත හැකියි. නාන කාමරයේ කණ්නාඩි, පඩි, සින්ක්, ටබ්ස්, නාන කරාම, දොර, මෙන්ම කොමඩ් එක පවා හොඳින් පිරිසිදු කරගත හැකියි.

සම්පුර්ණ විස්තරය 


ඇසුරුමේ ඇති දේ

1) සුපර් සොලූෂන් (Super Solution)