සෙවීම
0
සාප්පු ට්රොලිය

Ultimo Turbo Mop


  • Rs.8,999


අල්ටිමෝ ටර්බෝ මොප්නවීනයි, වැඩි ඉඩක් නොයි, බරින් අඩුයි.

පිරිසිදු කිරීම පහසු කරමින් ඉක්මන් කරයි

ඉක්මනින් ගලවාගතහැකි කොටස

තප්පර ගණනකින් ගලවාගැනීම මෙන්ම නැවත සකස් කිරීමත් කරගත හැකියි.


කල්පවතින සරල උපාංග

වසර ගණනාවක් විශ්වාසයෙන් භාවිතා කල හැකියි,ලිස්සා නොයන බාල්දිය

එහි ඇති යකඩ වැනි කොටස මළ නොකයි.වතුර එලියට විසි නොවේ.

වතුර එලියට විසි නොවන ලෙස නිමවා ඇත.කල් පවතින PP ද්රව්ය, බරින් අඩු, නවීන නිමාව

වතුර ඉතිරි කරයි.
වතුර එලියට විසි නොවේ

අල්ටිමෝ ටර්බෝ මොප් (Ultimo Turbo Mop) එක, එක් වටයක් කරකැවීමට මෙන්ම පිරිසිදු කිරීමට භාවිත වන්නේ ඉතා අඩු ශක්තියක්. ඇතුලට තල්ලු කර සෝදා ගන්න, ඉන් පසු මදක් ඔසවා කැරකැවීමෙන් එය වේලා ගත හැකියි. තවදුරටත් ගෝෂාකාරී වේලන යන්ත්ර භාවිත කරන්න උවමනා වෙන්නේ නැහැ.සම්පුර්ණ විස්තරය


ඇසුරුමේ විස්තර

- හැන්ඩලය : 125cm – 140cm
- මොප් කරන කොටස : 36cm
- බාල්දියේ ප්රමාණය : 32 x 32 x 27.5cm
- බර : 2.8kg

අඩංගු දේ

- බාල්දියක්
- එක මොප් ප්ලේට් එකක්
- අතින් තද කල හැකි හැන්ඩලයක්
- මොප් කරන කොටස(සුදු)
- කවරයක්