සෙවීම
0
සාප්පු ට්රොලිය

Whirly Ball


  • Rs.2,999

සුපිරි දීප්තිමත්, ගුරුත්වාකර්ෂණය සැහැල්ලු ගැලැක්සි වීල් බෝලය පරදවා

විශේෂාංග

● අඩි 15 ක් පමණි
● විශාල බලපෑමක් ඇති විය හැකි හානිය හානිදායකය
● සුපිරි දීප්තිමත් LED
● අවශ්ය නොවේ රැස්වීම්
● පියාසර කිරීම හා ක්රියාත්මක කිරීම පහසුය
● ගෘහස්ථ ගුවන් යානයක් හෝ සුළං නොමැතිව එළිමහනේ
● ස්ථායීතාව හා උපරිම පියාසර පාලකය සඳහා ජරොස්කෝප්
● අද්විතීය, ආරක්ෂිත තල්ලු තල, ස්පර්ශ වන විට ස්වයංක්රීයව නතර වේ
● USB කේබල් පනිවිඩය ඇතුළත් කරගැනීමේ හැකියාව