සෙවීම
0
සාප්පු ට්රොලිය

තෑගි සහතිකයක් මිලදී ගන්න

ඔබගේ ඇණවුම සඳහා ගෙවන ලද පසු මෙම දීමනා සහතිකය ලබන්නා වෙත යවනු ලැබේ

තෑගි සහතිකයක් ආපසු ගෙවිය නොහැකි බව මා වටහාගෙන සිටිමි.